Selecteer een pagina

Over Deventer Denkt

Stichting Deventer Denkt is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76374351. Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer van Stichting Deventer Denkt is 860604536. De statutaire zetel van is gemeente Deventer.

De contactgegevens zijn:

Stichting Deventer Denkt
p/a Beltmolenweg 2
7442NT NIJVERDAL

Het doel van Stichting Deventer Denkt

Zoals beschreven in artikel 2 uit de statuten:

1. Het doel van de stichting is:
a. het vertrouwen in de historiciteit en betrouwbaarheid van de Bijbel te bevorderen, gebaseerd op jonge aarde creationisme;
b. het (doen) ondersteunen van diegenen die in hun leven, werk en geloof uitgedaagd worden door vragen rond het gezag van de Bijbel;
c. en verder alles wat rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: het (doen) organiseren van educatieve bijeenkomsten en het vertonen van film of video, het organiseren van informatiebijeenkomsten, debatbijeenkomsten.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Deventer Denkt beleidsplan 2022 – 2025

Inleiding

Christenen zijn een minderheid in de Nederlandse maatschappij. De meerderheid hangt daarbij een interpretatie van feiten aan die anders zijn dan wat in de Bijbel staat. Christenen worden daarmee snel in een hoekje weggezet als niet-rationeel, onwetenschappelijk, ontkenners van bewijs.

Iedereen heeft de beschikking over dezelfde feiten, maar deze worden op basis van een levensovertuiging verschillend geïnterpreteerd. Deventer Denkt hangt een interpretatie aan die gebaseerd is op de Bijbel.

Deventer Denkt gaat uit van de waarheid van de Bijbel en hangt een creationistische jonge aarde interpretatie aan. Waar de interpretaties van mensen gedurende de gehele geschiedenis onderhevig zijn aan verandering, blijft Gods woord hetzelfde: Hij heeft alles geschapen. Het is onze overtuiging dat God mensen heeft geschapen om Hem en Zijn schepping te ontdekken en te ontwikkelen. Ontdekkingen horen in dat licht gezet te worden.

Het doel van dit document is om weer te geven wie Deventer Denkt is, waar zij voor staat en wat zij wil bereiken. Het is complementair op de statuten. 

Visie

De visie van Deventer Denkt luidt:

Elkaar ontmoeten op het kruispunt van geloof en wetenschap

Missie

Wij rusten christenen en niet-christenen toe over de betrouwbaarheid van de Bijbel door middel van rationele, wetenschappelijke, filosofische en theologische argumenten. Zo brengen wij christenen en niet-christenen dichter bij God en de waarheid. 

Doel van de stichting

1. Het doel van de stichting is:
a. het vertrouwen in de historiciteit en betrouwbaarheid van de Bijbel te
bevorderen, gebaseerd op jonge aarde creationisme;
b. het (doen) ondersteunen van diegenen die in hun leven, werk en geloof
uitgedaagd worden door vragen rond het gezag van de Bijbel;
c. en verder alles wat rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: het (doen) organiseren van educatieve bijeenkomsten en het vertonen van film of video, het organiseren van informatiebijeenkomsten, debatbijeenkomsten.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Wij willen dit doel te bereiken door onder meer: 

  • Het organiseren van informatie- of debat-bijeenkomsten.
  • Het vertonen van film of video.

Doelgroep

Deventer Denkt richt zich op christenen en niet-christenen en heeft daarbij een regionale focus. 

Inkomsten

De inkomsten worden gevormd door alle ontvangen bijdragen, subsidies, giften, legaten, erfstellingen, alsmede alle andere baten. 

Veelal, maar niet alleen, zullen deze afkomstig zijn uit: collectes gehouden op bijeenkomsten, Giften van kerken, of giften door betrokken personen. 

Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling

Het vermogen van de Stichting Deventer Denkt wordt wordt aangewend voor de bekostiging van:

  • Sprekers.
  • Uitingen voor promotie en fondsenwerving.
  • Middelen noodzakelijk om het omschreven doel te bereiken. 
  • Indirecte kosten. Deze zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als:
    • Bankadministratie- en overboekingskosten.
    • Eventuele notariële kosten of kosten voor een accountant (niet zijnde de penningmeester).

Vrijwilligers betrokken bij Deventer Denkt krijgen geen vergoeding voor werkzaamheden.

Beloningsbeleid

Artikel 4 lid 8 van de statuten:

De bestuursleden genieten als zodanig geen beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuur kan besluiten tot een vergoeding van reis- en verblijfskosten aan bestuursleden.

Opheffing

Geld dat na opheffing van Deventer Denkt overblijft moet worden besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.

Bestuurders:

J.O. Huizenga (voorzitter)
A.J. Scholten (secretaris)
R.G.H. Overweg (Penningmeester)
Z. Koning (Bestuurslid)

Begroting Stichting Deventer Denkt